Chinese Inn

Sushi | Wok | Bar

 

İletişim: 0216 629 28 95

Kat: 1. Kat